Giảng Viên: Thầy Phạm Ngọc Sáng
Các lớp giảng dạy tại Titan Education:
STT MÔN HỌC LỚP THỨ THỜI GIAN  HỌC PHÍ 
1 TOÁN 6 T6A3 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 6.600.000 VNĐ/ 20 TUẦN
2 TOÁN 6 T6D2 3 - 5 - 7 17:45 - 19:15 6.600.000 VNĐ/ 20 TUẦN
3 TOÁN 6 T6PCN1 7 - CN 07:30 - 09:45 6.600.000 VNĐ/ 20 TUẦN
4 TOÁN 7 T7U7 7 13:30 - 17:30 5.500.000 VNĐ/ 20 TUẦN
5 TOÁN 6 T6A3 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 2.970.000 VNĐ/ 9 TUẦN
6 TOÁN 6 T6D2 3 - 5 - 7 17:45 - 19:15 2.970.000 VNĐ/ 9 TUẦN
7 TOÁN 6 T6 9TUẦN 1 2 - 3 - 4 08:00 - 09:30 2.970.000 VNĐ/ 9 TUẦN
8 TOÁN 6 T6S 2 - 4 14:30 - 17:00 2.970.000 VNĐ/ 9 TUẦN
9 TOÁN 6 T6PCN1 7 - CN 07:30 - 09:45 2.970.000 VNĐ/ 9 TUẦN
10 TOÁN 7 T7U7 7 13:30 - 17:30 2.475.000 VNĐ/ 9 TUẦN
11 TOÁN 7 T7 9TUẦN 3 2 - 3 - 4 09:45 - 11:15 2.970.000 VNĐ/ 9TUẦN
12 TOÁN 7 T7B2 2 - 4 - 6 19:30 - 21:00 6.600.000 VNĐ/ 20 TUẦN
13 TOÁN 6 T6A3 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 5.610.000 VNĐ/ 17 TUẦN
14 TOÁN 6 T6F 3 - 5 - 7 19:30 - 21:00 5.610.000 VNĐ/ 17 TUẦN
15 TOÁN 6 T6PCN 1 7 - CN 07:30 - 09:45 5.610.000 VNĐ/ 17 TUẦN
16 TOÁN 7 T7B2 2 - 4 - 6 19:30 - 21:00 5.610.000 VNĐ/ 17 TUẦN
17 TOÁN 9 T9D3 3 - 5 - 7 17:45 - 19:15 6.600.00 VNĐ/ 20 TUẦN
18 TOÁN 9 T9U7.2 7 13:30 - 17:30 5.500.000 VNĐ/ 17 TUẦN