Giảng Viên: Thầy Đỗ Trường Giang
Các lớp giảng dạy tại Titan Education:
STT MÔN HỌC LỚP THỨ THỜI GIAN  HỌC PHÍ 
1 TOÁN IQ L4 IQ 4P.1 7 08:00 - 09:30 2.550.000 VNĐ/17 TUẦN
2 TOÁN IQ L4 IQ 4U.2 7 15:30 - 17:00 2.550.000 VNĐ/17 TUẦN
3 TOÁN IQ L5 IQ 5D5 5 17:45 - 19:15 2.550.000 VNĐ/17 TUẦN
4 TOÁN IQ L5 IQ 5CN CN 08:00 - 09:30 2.550.000 VNĐ/17 TUẦN
5 TOÁN 6 T6A1 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 5.610.000 VNĐ/17 TUẦN
6 TOÁN IQ L5 IQ 5P.1 7 08:00 - 09:30 1.350.000 VNĐ/ 9 TUẦN
7 TOÁN IQ L5 IQ 5U.2 7 15:30 - 17:00 1.350.000 VNĐ/ 9 TUẦN
8 TOÁN IQ L5 IQ 5D5 5 17:45 - 19:15 1.350.000 VNĐ/ 9 TUẦN
9 TOÁN 6 T6A2 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 2.970.000 VNĐ/ 9 TUẦN