Giảng Viên: Thầy Đỗ Trường Giang
Các lớp giảng dạy tại Titan Education:
STT MÔN HỌC LỚP THỨ THỜI GIAN  HỌC PHÍ 
1 TOÁN 6 T6A2 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 6.600.000 VNĐ/ 20 TUẦN
2 TOÁN 6 T6M 2 - 4 08:00 - 10:30 6.600.000 VNĐ/ 20 TUẦN
3 TOÁN IQ L5 IQ 5P.1 7 08:00 - 09:30 1.350.000 VNĐ/ 9 TUẦN
4 TOÁN IQ L5 IQ 5U.2 7 15:30 - 17:00 1.350.000 VNĐ/ 9 TUẦN
5 TOÁN IQ L5 IQ 5D5 5 17:45 - 19:15 1.350.000 VNĐ/ 9 TUẦN
6 TOÁN 6 T6A2 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 2.970.000 VNĐ/ 9 TUẦN
7 TOÁN IQ L4 IQ 4Q 7 10:00 - 11:30 3.000.000 VNĐ/ 20 TUẦN
8 TOÁN IQ L5 IQ 5P.1 7 08:00 - 09:30 3.000.000 VNĐ/ 20 TUẦN
9 TOÁN IQ L5 IQ 5U.2 7 15:30 - 17:00 3.000.000 VNĐ/ 20 TUẦN
10 TOÁN IQ L5 IQ 5D5 5 17:45 - 19:15 3.000.000 VNĐ/ 20 TUẦN
11 TOÁN IQ L4 IQ 4Q 7 10:00 - 11:30 2.550.000 VNĐ/ 17 TUẦN
12 TOÁN IQ L5 IQ 5P.1 7 08:00 - 09:30 2.550.000 VNĐ/ 17 TUẦN
13 TOÁN IQ L5 IQ 5U.2 7 15:30 - 17:00 2.550.000 VNĐ/ 17 TUẦN
14 TOÁN IQ L5 IQ 5D5 5 17:45 - 19:15 2.550.000 VNĐ/ 17 TUẦN
15 TOÁN 6 T6A2 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 5.610.000 VNĐ/ 17 TUẦN
16 TOÁN 6 T6M 2 - 4 08:30 - 10:30 5.610.000 VNĐ/ 17 TUẦN