Giảng Viên: Thầy Đỗ Trường Giang
Các lớp giảng dạy tại Titan Education:
STT MÔN HỌC LỚP THỨ THỜI GIAN  HỌC PHÍ 
1 TOÁN IQ L4 IQ 4P.1 7 08:00 - 09:30 3.000.000VNĐ/20 tuần
2 TOÁN IQ L5 IQ 5A2 2 17:45 - 19:15 3.000.000VNĐ/20 tuần
3 TOÁN IQ L5 IQ 5CN CN 08:00 - 09:30 3.000.000VNĐ/20 tuần
4 TOÁN IQ L4 IQ 4U.2 7 15:30 - 17:00 3.000.000 VNĐ / 20 TUẦN
5 TOÁN IQ L5 IQ 5D5 5 17:45 - 19:15 3.000.000/ 20 tuần
6 TOÁN 6 T6A2 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 6.600.000 VNĐ/20 tuần