Giảng Viên: Cô Nguyễn Như Ngọc
Các lớp giảng dạy tại Titan Education:
STT MÔN HỌC LỚP THỨ THỜI GIAN  HỌC PHÍ 
1 TOÁN IQ L3 IQ 3U.1 7 15:30 - 17:00 3.000.000 VNĐ/20 tuần
2 TOÁN 6 T6D2 3 - 5 - 7 17:45 - 19:15 6.600.000 VNĐ/20 tuần
3 TOÁN 10 T10A2 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 7.590.000 VNĐ / 23 TUẦN
4 TOÁN 10 T10B2 2 - 4 - 6 19:30 - 21:00 7.590.000 VNĐ/ 23 TUẦN
5 TOÁN 10 T10D3 3 - 5 - 7 17:45 - 19:15 7.590.000 VNĐ/ 23 TUẦN
6 TOÁN IQ L3 IQ 3P.2 7 8:00 - 9:30 3.000.000/ 20 tuần
7 TOÁN IQ L3 IQ 3CN.2 CN 8:00 - 9:30 3.000.000/ 20 tuần