Giảng Viên: Cô Mạc Thị Ngọc Loan

Học vi: cử nhân

Đơn vị công tác: THCS - THPT Đức Trí, Q. Phú Nhuận

Các lớp giảng dạy tại Titan Education:
STT MÔN HỌC LỚP THỨ THỜI GIAN  HỌC PHÍ 
1 VĂN 6 V6F5 5 19:30 - 21:00 2.200.000/ 20 tuần
2 VĂN 7 V7CN CN 10:00 - 11:30 2.200.000/ 20 tuần
3 VĂN 7 V7B2 2 19:30 - 21:00 2.200.000/ 20 tuần
4 VĂN 7 V7F7 7 19:30 - 21:00 2.200.000/ 20 tuần
5 VĂN 8 V8U7 7 14:30 - 17:00 3.300.000/ 20 tuần
6 VĂN 8 V8D 5 - 7 17:45 - 19:15 4.400.000 VNĐ / 20 TUẦN
7 VĂN 8 V8B 2 - 4 19:30 - 21:00 4.400.000 VNĐ / 20 TUẦN