Giảng Viên: Cô Mạc Thị Ngọc Loan

Học vi: cử nhân

Đơn vị công tác: THCS - THPT Đức Trí, Q. Phú Nhuận

Các lớp giảng dạy tại Titan Education:
STT MÔN HỌC LỚP THỨ THỜI GIAN  HỌC PHÍ 
1 VĂN 7 V7F5 5 19:30 - 21:00 2.200.000 VNĐ/ 20 TUẦN
2 VĂN 7 V7B2 2 19:30 - 21:00 2.200.000 VNĐ/ 20 TUẦN
3 VĂN 7 V7CN CN 10:00 - 11:30 2.200.000 VNĐ/ 20 TUẦN
4 VĂN 6 V6F7 7 19:30 - 21:00 990.000 VNĐ/ 9 TUẦN
5 VĂN 7 V7F5 7 19:30 - 21:00 990.000 VNĐ/ 9 TUẦN
6 VĂN 7 V7B2 2 19:30 - 21:00 990.000 VNĐ/ 9 TUẦN
7 VĂN 8 V8B 4 - 6 19:30 - 21:00 1.980.000 VNĐ/ 9 TUẦN
8 VĂN 8 V8D 5 - 7 17:45 - 19:15 1.980.000 VNĐ/ 9 TUẦN
9 VĂN 7 V7CN CN 10:00 - 11:30 990.000 VNĐ/ 9 TUẦN
10 VĂN 8 V8U7 7 14:30 - 16:00 1.485.000/ 9 TUẦN
11 VĂN 6 V6A4 4 17:45 - 19:15 990.000 VNĐ/ 9 TUẦN
12 VĂN 6 V6A4 4 17:45 - 19:15 990.000 VNĐ/ 9 TUẦN
13 VĂN 6 V6A4 4 17:45 - 19:15 2.200.000 VNĐ/ 20 TUẦN
14 VĂN 6 V6F7 7 19:30 - 21:00 2.200.000 VNĐ/ 20 TUẦN
15 VĂN 8 V8B 4 - 6 19:30 - 21:00 4.400.000 VNĐ/ 20 TUẦN
16 VĂN 8 V8D 5 - 7 17:45 - 19:15 4.400.000 VNĐ/ 20 TUẦN
17 VĂN 8 V8U7 7 14:30 - 17:00 3.300.000 VNĐ/ 20 TUẦN
18 VĂN 6 V6A4 4 17:45 - 19:15 1.870.000 VNĐ/ 17 TUẦN
19 VĂN 6 V6F7 7 19:30 - 21:00 1.870.000 VNĐ/ 17 TUẦN
20 VĂN 7 V7F5 5 19:30 - 21:00 1.870.000 VNĐ/ 17 TUẦN
21 VĂN 7 V7B2 2 19:30 - 21:00 1.870.000 VNĐ/ 17 TUẦN
22 VĂN 7 V7CN CN 10:00 - 11:30 1.870.000 VNĐ/ 17 TUẦN
23 VĂN 8 V8B 4 - 6 19:30 - 21:00 3.740.000 VNĐ/ 17 TUẦN
24 VĂN 8 V8D 5 - 7 17:45 - 19:15 3.740.000 VNĐ/ 17 TUẦN
25 VĂN 8 V8U7 7 14:30 - 17:00 2.805.000 VNĐ/ 17 TUẦN