Giảng Viên: TS Đậu Sỹ Hiếu

Học vị: Tiến sĩ

Đơn vị công tác: Trường Đại học Bách khoa TP.HCM

Các lớp giảng dạy tại Titan Education:
STT MÔN HỌC LỚP THỨ THỜI GIAN  HỌC PHÍ 
1 LÝ 12 L12CN CN 07:30 - 11:30 5.500.000 VNĐ/ 20 TUẦN
2 LÝ 12 L12CN CN 07:30 - 11:30 2.475.000 VNĐ/ 9 TUẦN
3 LÝ 12 L12CN CN 07:30 - 11:30 6.050.000 VNĐ/ 22 TUẦN