Giảng Viên: Th.S Cao Nghi Thục

Học vị: Thạc sĩ

Đơn vị công tác: Trường Đại học Khoa học - Tự nhiên TP.HCM

Các lớp giảng dạy tại Titan Education:
STT MÔN HỌC LỚP THỨ THỜI GIAN  HỌC PHÍ 
1 TOÁN 11 T11A3 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 2.970.000 VNĐ/ 9 TUẦN
2 TOÁN 11 T11U7 7 13:30 - 17:30 2.475.000 VNĐ/ 9 TUẦN
3 TOÁN 12 T12CN CN 07:30 - 11:15 2.475.000 VNĐ/ 9 TUẦN
4 TOÁN 11 T11A3 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 6.600.000 VNĐ/ 20 TUẦN
5 TOÁN 11 T11U7 7 13:30 - 17:30 5.500.000 VNĐ/ 20 TUẦN
6 TOÁN 12 T12CN CN 07:30 - 11:30 5.500.000 VNĐ/ 20 TUẦN
7 TOÁN 11 T11A3 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 5.610.000 VNĐ/ 17 TUẦN
8 TOÁN 12 T12CN CN 07:30 - 11:30 6.050.000 VNĐ/ 22 TUẦN