Giảng Viên: Th.S Cao Nghi Thục

Học vị: Thạc sĩ

Đơn vị công tác: Trường Đại học Khoa học - Tự nhiên TP.HCM

Các lớp giảng dạy tại Titan Education:
STT MÔN HỌC LỚP THỨ THỜI GIAN  HỌC PHÍ 
1 TOÁN 11 T11A2 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 5.610.000 VNĐ/17 TUẦN
2 TOÁN 11 T11CN CN 07:30 - 11:30 5.610.000 VNĐ/17 TUẦN