Giảng Viên: Cô Đỗ Thị Thùy Linh

Học vi: Cử Nhân

Đơn vị công tác: Cơ sở Ngoại ngữ - Bồi dưỡng Văn hóa TITAN

Các lớp giảng dạy tại Titan Education:
STT MÔN HỌC LỚP THỨ THỜI GIAN  HỌC PHÍ 
1 TOÁN 7 T7S 2 - 4 14:30 - 17:00 6.600.000 VNĐ/ 20 TUẦN
2 TOÁN 7 T7PCN 1 7 - CN 07:30 - 09:45 6.600.000 VNĐ/ 20 TUẦN
3 TOÁN 8 T8A1 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 6.600.000 VNĐ/ 20 TUẦN
4 TOÁN 7 T7S 2 - 4 14:30 - 17:00 2.970.000 VNĐ/ 9 TUẦN
5 TOÁN 7 T7PCN 1 7 - CN 07:30 - 09:45 2.970.000 VNĐ/ 9 TUẦN
6 TOÁN 8 T8A1 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 2.970.000 VNĐ/ 9 TUẦN
7 TOÁN 10 T10D3 3 - 5 - 7 17:45 - 19:15 7.590.000 VNĐ/ 23 TUẦN
8 TOÁN 7 T7PCN3 7 - CN 09:45 - 12:00 6.600.000 VNĐ/ 20 TUẦN
9 LÝ 6 L6M6 6 08:00 - 09:30 1.870.000 VNĐ/ 17 TUẦN
10 TOÁN 7 T7PCN 1 7 - CN 07:30 - 09:45 5.610.000 VNĐ/ 17 TUẦN
11 TOÁN 7 T7PCN3 7 - CN 09:45 - 12:00 5.610.000 VNĐ/ 17 TUẦN
12 TOÁN 8 T8A1 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 5.610.000 VNĐ/ 17 TUẦN
13 TOÁN 10 T10D3 3 - 5 - 7 17:45 - 19:15 5.610.000 VNĐ/ 17 TUẦN