Giảng Viên: Thầy Lê Quang Tấn Tài

Học vi: Cử Nhân

Đơn vị công tác: Cơ sở Ngoại ngữ - Bồi dưỡng Văn hóa TITAN

Các lớp giảng dạy tại Titan Education:
STT MÔN HỌC LỚP THỨ THỜI GIAN  HỌC PHÍ 
1 TOÁN 8 T8D1 3 - 5 - 7 17:45 - 19:15 6.600.000 VNĐ/ 20 TUẦN
2 TOÁN 7 T7G 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 2.970.000 VNĐ/ 9 TUẦN
3 TOÁN 7 T7U 3 - 5 14:30 - 17:00 2.970.000 VNĐ/ 9 TUẦN
4 TOÁN 8 T8D1 3 - 5 - 7 17:45 - 19:15 2.970.000 VNĐ/ 9 TUẦN
5 TOÁN 8 T8F 3 - 5 - 7 19:30 - 21:00 2.970.000 VNĐ/ 9 TUẦN
6 TOÁN 8 T8 9TUẦN 2 2 - 3 - 4 08:00 - 09:30 2.970.000 VNĐ/ 9 TUẦN
7 TOÁN 8 T8PCN 2 7 - CN 07:30 - 09:45 2.970.000 VNĐ/ 9 TUẦN
8 TOÁN 7 T7G 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 6.600.000 VNĐ/ 20 TUẦN
9 TOÁN 8 T8F 3 - 5 - 7 19:30 - 21:00 6.600.000 VNĐ/ 20 TUẦN
10 TOÁN 8 T8PCN 2 7 - CN 07:30 - 09:45 6.600.000 VNĐ/ 20 TUẦN
11 TOÁN 7 T7G 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 5.610.000 VNĐ/ 17 TUẦN
12 TOÁN 8 T8D1 3 - 5 - 7 17:45 - 19:15 5.610.000 VNĐ/ 17 TUẦN
13 TOÁN 8 T8F 3 - 5 - 7 19:30 - 21:00 5.610.000 VNĐ/ 17 TUẦN
14 TOÁN 8 T8PCN 2 7 - CN 07:30 - 09:45 5.610.000 VNĐ/ 17 TUẦN
15 TOÁN 10 T10U7.2 7 13:30 - 17:30 4.675.000 VNĐ/ 17 TUẦN