Giảng Viên: TS Trần Trí Dũng

Học vi: Tiến sĩ

Đơn vị công tác: Trường Đại học Khoa học - Tự nhiên TP.HCM

Các lớp giảng dạy tại Titan Education:
STT MÔN HỌC LỚP THỨ THỜI GIAN  HỌC PHÍ 
1 TOÁN 9 9 CHUYÊN 2 CN 08:00 - 11:15 2.340.000 VNĐ/ 9 TUẦN
2 TOÁN 9 9 CHUYÊN 2 CN 08:00 - 11:15 5.200.000 VNĐ/ 20 TUẦN
3 TOÁN 9 9 CHUYÊN 2 CN 07:30 - 11:15 5.200.000 VNĐ/ 20 TUẦN