Giảng Viên: Cô Phan Thị Hồng Sương

Học vị: Cử nhân

Đơn vị công tác: Công ty Cổ phần Giáo dục TITAN

Các lớp giảng dạy tại Titan Education:
STT MÔN HỌC LỚP THỨ THỜI GIAN  HỌC PHÍ 
1 TOÁN 6 T6PCN2 7 - CN 7:30 - 9:45 6.600.000 VNĐ /20 TUẦN
2 TOÁN 6 T6A1 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 6.600.000 VNĐ/20 tuần
3 TOÁN 6 T6B 2 - 4 - 6 19:30 - 21:00 6.600.000 VNĐ/20 tuần
4 TOÁN 6 T6P 3 - 5 8:00 - 10:30 6.600.000 VNĐ/20 tuần
5 TOÁN 6 T6D1 3 - 5 - 7 17:45 - 19:15 6.600.000 VNĐ/20 tuần
6 TOÁN 6 T6F 3 - 5 - 7 19:30 - 21:00 6.600.000 VNĐ/20 tuần