Giảng Viên: Cô Phan Thị Hồng Sương

Học vị: Cử nhân

Đơn vị công tác: Công ty Cổ phần Giáo dục TITAN

Các lớp giảng dạy tại Titan Education:
STT MÔN HỌC LỚP THỨ THỜI GIAN  HỌC PHÍ 
1 TOÁN IQ L3 IQ 3U.1 7 15:00 - 17:30 2.550.000 VNĐ/17 TUẦN
2 TOÁN 6 T6B 2 - 4 - 6 19:30 - 21:00 5.610.000 VNĐ/17 TUẦN
3 TOÁN 6 T6F 3 - 5 - 7 19:30 - 21:00 5.610.000 VNĐ/17 TUẦN
4 TOÁN 6 T6P 3 - 5 08:00 - 09:30 5.610.000 VNĐ/17 TUẦN
5 TOÁN 7 T7A2 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 5.610.000 VNĐ/17 TUẦN
6 TOÁN 7 T7D2 3 - 5 - 7 17:45 - 19:15 5.610.000 VNĐ/17 TUẦN
7 TOÁN 7 T7PCN 1 7 - CN 07:30 - 09:45 5.610.000 VNĐ/17 TUẦN