Giảng Viên: TS Phan Tất Hiển

Học vị: Thạc sĩ

Đơn vị công tác: ĐH Sài Gòn

Các lớp giảng dạy tại Titan Education:
STT MÔN HỌC LỚP THỨ THỜI GIAN  HỌC PHÍ 
1 TOÁN 7 7 CHUYÊN 2 CN 08:00 - 11:15 4.420.000 VNĐ/17 TUẦN
2 TOÁN 7 7 CHUYÊN 4 CN 08:00 - 11:15 4.420.000 VNĐ/17 TUẦN
3 TOÁN 8 8 CHUYÊN 3 4 - 6 19:30 - 21:00 4.420.000 VNĐ/17 TUẦN
4 TOÁN 11 T11A1 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 5.610.000 VNĐ/17 TUẦN
5 TOÁN 11 T11U7 7 13:30 - 17:30 4.675.000 VNĐ/17 TUẦN
6 TOÁN 10 T10A2 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 7.590.000 VNĐ/ 23 TUẦN
7 TOÁN 12 T12U7 7 13:30 - 17:30 2.475.000 VNĐ/ 9 TUẦN