Giảng Viên: Thầy Phùng Lê Vũ

Học vị: Cử nhân

Đơn vị công tác: Cơ sở Ngoại ngữ - Bồi dưỡng Văn hóa TITAN

Các lớp giảng dạy tại Titan Education:
STT MÔN HỌC LỚP THỨ THỜI GIAN  HỌC PHÍ 
1 TOÁN 8 T8PCN3 7 - CN 7:30 - 9:45 6.600.000 VNĐ / 20 TUẦN
2 TOÁN 8 T8A2 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 6.600.000 VNĐ/20 tuần