Giảng Viên: Th.S Đỗ Thành Trí

Học vị: Thạc sĩ

Đơn vị công tác: Đại học Sư phạm TP.Hồ Chí Minh

Các lớp giảng dạy tại Titan Education:
STT MÔN HỌC LỚP THỨ THỜI GIAN  HỌC PHÍ 
1 SINH 12 S12 CN 08:00 - 11:15 4.400.000 VNĐ/ 20 TUẦN
2 SINH 12 S12 CN 08:00 - 11:15 1.540.000 VNĐ/ 7 TUẦN
3 SINH 12 S12 CN 07:30 - 11:30 6.050.000 VNĐ/ 22 TUẦN