Giảng Viên: Cô Nguyễn Thị Thu Trang

Học vị: Cử nhân

Đơn vị công tác: Cơ sở Ngoại ngữ - Bồi dưỡng Văn hóa TITAN

Các lớp giảng dạy tại Titan Education:
STT MÔN HỌC LỚP THỨ THỜI GIAN  HỌC PHÍ 
1 TOÁN 9 T9PCN 2 7 - CN 7:30 - 9:45 6.600.000 VNĐ / 20 TUẦN
2 TOÁN 7 T7B 2 - 4 - 6 19:30 - 21:00 6.600.000 VNĐ/20 tuần
3 TOÁN 7 T7D2 3 - 5 - 7 17:45 - 19:15 6.600.000 VNĐ/20 tuần
4 TOÁN 7 T7F 3 - 5 - 7 19:30 - 21:00 6.600.000 VNĐ/20 tuần
5 TOÁN 9 T9S.1 2 - 4 14:30 - 17:00 6.600.000 VNĐ / 20 TUẦN
6 TOÁN 9 T9A3 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 6.600.000 VNĐ /20 TUẦN
7 TOÁN 9 T9D3 3 - 5 - 7 17:45 - 19:15 6.600.000 VNĐ / 20 TUẦN