Giảng Viên: Thầy Phạm Tuấn Hùng

Học vị: Cử nhân

Đơn vị công tác: Cơ sở Ngoại ngữ - Bồi dưỡng Văn hóa TITAN

Các lớp giảng dạy tại Titan Education:
STT MÔN HỌC LỚP THỨ THỜI GIAN  HỌC PHÍ 
1 TOÁN 6 6 CHUYÊN 4 CN 08:00 - 11:15 5.200.000 VNĐ/ 20 TUẦN
2 TOÁN 8 T8A3 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 6.600.000 VNĐ/ 20 TUẦN
3 TOÁN IQ L4 IQ 4D5 5 17:45 - 19:15 1.350.000 VNĐ/ 9 TUẦN
4 TOÁN IQ L5 IQ 5P.2 7 08:00 - 09:30 1.350.000 VNĐ/ 9 TUẦN
5 TOÁN IQ L5 IQ 5CN CN 08:00 - 09:30 1.350.000 VNĐ/ 9 TUẦN
6 TOÁN 6 6 CHUYÊN 4 CN 08:00 - 11:15 2.340.000 VNĐ/ 9 TUẦN
7 TOÁN 8 T8A3 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 2.970.000 VNĐ/ 9 TUẦN
8 TOÁN IQ L4 IQ 4U.2 7 15:30 - 17:00 3.000.000 VNĐ/ 20 TUẦN
9 TOÁN IQ L5 IQ 5P.2 7 08:00 - 09:30 3.000.000 VNĐ/ 20 TUẦN
10 TOÁN IQ L5 IQ 5Q 7 10:00 - 11:30 3.000.000 VNĐ/ 20 TUẦN
11 TOÁN IQ L5 IQ 5CN.1_S2 CN 10:00 - 11:30 3.000.000 VNĐ/ 20 TUẦN
12 TOÁN IQ L4 IQ 4U.2 7 15:30 - 17:00 2.550.000 VNĐ/ 17 TUẦN
13 TOÁN IQ L5 IQ 5P.2 7 08:00 - 09:30 2.550.000 VNĐ/ 17 TUẦN
14 TOÁN IQ L5 IQ 5Q 7 10:00 - 11:30 2.550.000 VNĐ/ 17 TUẦN
15 TOÁN IQ L5 IQ 5CN.1_S2 CN 10:00 - 11:30 2.550.000 VNĐ/ 17 TUẦN
16 TOÁN 6 6 CHUYÊN 4 CN 08:00 - 11:15 4.420.000 VNĐ/ 17 TUẦN
17 TOÁN 7 T7S 2 - 5 14:30 - 17:30 5.610.000 VNĐ/ 17 TUẦN
18 TOÁN 8 T8A3 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 5.610.000 VNĐ/ 17 TUẦN
19 TOÁN 8 T8D3 3 - 5 - 7 17:45 - 19:15 5.610.000 VNĐ/ 17 TUẦN