Giảng Viên: Th.S Đặng Hoài Trung

Học vị: Thạc sĩ

Đơn vị công tác: Trường Đại học Khoa học - Tự nhiên TP.HCM

Các lớp giảng dạy tại Titan Education:
STT MÔN HỌC LỚP THỨ THỜI GIAN  HỌC PHÍ 
1 LÝ 11 L11B 4 - 6 19:30 - 21:00 3.740.000 VNĐ/17 TUẦN
2 LÝ 11 L11A 4 - 6 17:45 - 19:15 3.740.000 VNĐ/17 TUẦN