Giảng Viên: Th.S Đặng Hoài Trung

Học vị: Thạc sĩ

Đơn vị công tác: Trường Đại học Khoa học - Tự nhiên TP.HCM

Các lớp giảng dạy tại Titan Education:
STT MÔN HỌC LỚP THỨ THỜI GIAN  HỌC PHÍ 
1 LÝ 11 L11D 3 - 5 17:45 - 19:15 1.980.000 VNĐ/ 9 TUẦN
2 LÝ 11 L11F 3 - 5 19:30 - 21:00 1.980.000 VNĐ/ 9 TUẦN
3 LÝ 11 L11D 3 - 5 17:45 - 19:15 4.400.000 VNĐ/ 20 TUẦN
4 LÝ 11 L11F 3 - 5 19:30 - 21:00 4.400.000 VNĐ/ 20 TUẦN
5 LÝ 11 L11D 3 - 5 17:45 - 19:15 3.740.000 VNĐ/ 17 TUẦN
6 LÝ 11 L11F 3 - 5 19:30 - 21:00 3.740.000 VNĐ/ 17 TUẦN