Giảng Viên: Th.S Ngô Minh Đức

Học vị: Thạc sĩ

Đơn vị công tác: Trung tâm giáo dục thường xuyên Q.3

Các lớp giảng dạy tại Titan Education:
STT MÔN HỌC LỚP THỨ THỜI GIAN  HỌC PHÍ 
1 TOÁN 7 7 CHUYÊN 4 CN 08:00 - 11:15 2.340.000 VNĐ/ 9 TUẦN
2 TOÁN 8 8 CHUYÊN 4 CN 08:00 - 11:15 2.340.000 VNĐ/ 9 TUẦN
3 TOÁN 12 T12A2 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 2.970.000 VNĐ/ 9 TUẦN
4 TOÁN 12 T12A2 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 6.600.000 VNĐ/ 20 TUẦN
5 TOÁN 7 7 CHUYÊN 4 CN 08:00 - 11:15 4.420.000 VNĐ/ 17 TUẦN
6 TOÁN 8 8 CHUYÊN 3 3 - 5 19:30 - 21:00 4.420.000 VNĐ/ 17 TUẦN
7 TOÁN 10 T10B1 2 - 4 - 6 19:30 - 21:00 5.610.000 VNĐ/ 17 TUẦN
8 TOÁN 12 T12A2 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 7.260.000 VNĐ/ 22 TUẦN