Giảng Viên: Th.S Dương Bửu Lộc
Các lớp giảng dạy tại Titan Education:
STT MÔN HỌC LỚP THỨ THỜI GIAN  HỌC PHÍ 
1 TOÁN 11 T11B1 2 - 4 - 6 19:30 - 21:00 6.600.000 VNĐ / 20 TUẦN
2 TOÁN 12 T12D 3 - 5 - 7 17:45 - 19:15 6.600.000 VNĐ / 20 TUẦN
3 TOÁN 12 T12F 3 - 5 - 7 19:30 - 21:00 6.600.000 VNĐ / 20 TUẦN
4 TOÁN 12 T12A1 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 6.600.000 VNĐ / 20 TUẦN