Giảng Viên: Th.S Dương Bửu Lộc
Các lớp giảng dạy tại Titan Education:
STT MÔN HỌC LỚP THỨ THỜI GIAN  HỌC PHÍ 
1 TOÁN 12 T12A1 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 2.970.000 VNĐ/ 9 TUẦN
2 TOÁN 12 T12B 2 - 4 - 6 19:30 - 21:00 2.970.000 VNĐ/ 9 TUẦN
3 TOÁN 10 T10D1 3 - 5 - 7 17:45 - 19:15 7.590.000 VNĐ/ 23 TUẦN
4 TOÁN 10 T10F1 3 - 5 - 7 19:30 - 21:00 7.590.000 VNĐ/ 23 TUẦN
5 TOÁN 12 T12A1 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 6.600.000 VNĐ/ 20 TUẦN
6 TOÁN 12 T12B 2 - 4 - 6 19:30 - 21:00 6.600.000 VNĐ/ 20 TUẦN
7 TOÁN 10 T10D1 3 - 5 - 7 17:45 - 19:15 5.610.000 VNĐ/ 17 TUẦN
8 TOÁN 10 T10F1 3 - 5 - 7 19:30 - 21:00 5.610.000 VNĐ/ 17 TUẦN
9 TOÁN 12 T12A1 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 7.260.000 VNĐ/ 22 TUẦN
10 TOÁN 12 T12B 2 - 4 - 6 19:30 - 21:00 7.260.000 VNĐ/ 22 TUẦN