Giảng Viên: Cô Phạm Hà My

Học vi: Cử Nhân

Đơn vị công tác: Cơ sở Ngoại ngữ - Bồi dưỡng Văn hóa TITAN

 

Các lớp giảng dạy tại Titan Education:
STT MÔN HỌC LỚP THỨ THỜI GIAN  HỌC PHÍ 
1 LÝ 7 L7Q7.1 7 10:00 - 11:30 2.200.000 VNĐ/ 20 TUẦN
2 LÝ 7 L7CN CN 10:00 - 11:30 2.200.000 VNĐ/ 20 TUẦN
3 LÝ 7 L7S6 6 14:00 - 15:30 2.200.000 VNĐ/ 20 TUẦN
4 TOÁN IQ L1 IQ1 9TUAN 3 09:45 - 11:15 1.350.000 VNĐ/ 9 TUẦN
5 TOÁN NC 2 T2 9TUAN 2 - 4 08:00 - 09:30 1.980.000 VNĐ/ 9 TUẦN
6 TOÁN IQ L1 IQ 1U 7 15:30 - 17:00 1.350.000 VNĐ/ 9 TUẦN
7 TOÁN IQ L1 IQ 1CN CN 08:00 - 09:30 1.350.000 VNĐ/ 9 TUẦN
8 TOÁN IQ L1 IQ 1A2 2 17:45 - 19:15 1.350.000 VNĐ/ 9 TUẦN
9 TOÁN IQ L2 IQ 2P 7 08:00 - 09:30 1.350.000 VNĐ/ 9 TUẦN
10 TOÁN IQ L2 IQ 2D5 5 17:45 - 19:15 1.350.000 VNĐ/ 9 TUẦN
11 TOÁN IQ L3 IQ 3D3 3 17:45 - 19:15 1.350.000 VNĐ/ 9 TUẦN
12 LÝ 7 L7CN CN 10:00 - 11:30 990.000 VNĐ/ 9 TUẦN
13 LÝ 7 L7S6 6 14:00 - 15:30 990.000 VNĐ/ 9 TUẦN
14 LÝ 8 L8B4 4 19:30 - 21:00 990.000 VNĐ/ 9 TUẦN
15 LÝ 8 L8F7 7 19:30 - 21:00 990.000 VNĐ/ 9 TUẦN
16 LÝ 9 L9F3 3 19:30 - 21:00 990.000 VNĐ/ 9 TUẦN
17 LÝ 9 L9F5 5 19:30 - 21:00 990.000 VNĐ/ 9 TUẦN
18 LÝ 7 L7Q7.1 7 10:00 - 11:30 990.000 VNĐ/ 9 TUẦN
19 LÝ 8 L8M6.1 6 08:00 - 09:30 990.000 VNĐ/ 9 TUẦN
20 LÝ 8 L8M6.1 6 08:00 - 09:30 990.000 VNĐ/ 9 TUẦN
21 LÝ 8 L8B4 4 19:30 - 21:00 2.200.000 VNĐ/ 20 TUẦN
22 LÝ 8 L8F7 7 19:30 - 21:00 2.200.000 VNĐ/ 20 TUẦN
23 LÝ 9 L9F3 3 19:30 - 21:00 2.200.000 VNĐ/ 20 TUẦN
24 LÝ 9 L9F5 5 19:30 - 21:00 2.200.000 VNĐ/ 20 TUẦN
25 TOÁN IQ L1 IQ 1U 7 15:30 - 17:00 3.000.000 VNĐ/ 20 TUẦN
26 TOÁN IQ L1 IQ 1CN_S1 CN 08:00 - 09:30 3.000.000 VNĐ/ 20 TUẦN
27 TOÁN IQ L1 IQ 1A2 2 17:45 - 19:15 3.000.000 VNĐ/ 20 TUẦN
28 TOÁN IQ L2 IQ 2P 7 08:00 - 09:30 3.000.000 VNĐ/ 20 TUẦN
29 TOÁN IQ L2 IQ 2D5 5 17:45 - 19:15 3.000.000 VNĐ/ 20 TUẦN
30 TOÁN IQ L3 IQ 3D3 3 17:45 - 19:15 3.000.000 VNĐ/ 20 TUẦN
31 LÝ 8 L8T7 7 14:00 - 15:30 2.200.000 VNĐ/ 20 TUẦN
32 TOÁN IQ L1 IQ 1U 7 15:30 - 17:00 2.550.000 VNĐ/ 17 TUẦN
33 TOÁN IQ L1 IQ 1CN_S1 CN 08:00 - 09:30 2.550.000 VNĐ/ 17 TUẦN
34 TOÁN IQ L1 IQ 1A2 2 17:45 - 19:15 2.550.000 VNĐ/ 17 TUẦN
35 TOÁN IQ L2 IQ 2P 7 08:00 - 09:30 2.550.000 VNĐ/ 17 TUẦN
36 TOÁN IQ L2 IQ 2D5 5 17:45 - 19:15 2.550.000 VNĐ/ 17 TUẦN
37 TOÁN IQ L3 IQ 3D3 3 17:45 - 19:15 2.550.000 VNĐ/ 17 TUẦN
38 LÝ 7 L7Q7.1 7 10:00 - 11:30 1.870.000 VNĐ/ 17 TUẦN
39 LÝ 7 L7CN CN 10:00 - 11:30 1.870.000 VNĐ/ 17 TUẦN
40 LÝ 7 L7S6 6 14:00 - 15:30 1.870.000 VNĐ/ 17 TUẦN
41 LÝ 7 L7B2 2 19:30 - 21:00 1.870.000 VNĐ/ 17 TUẦN
42 LÝ 8 L8T7 7 14:00 - 15:30 1.870.000 VNĐ/ 17 TUẦN
43 LÝ 8 L8B4 4 19:30 - 21:00 1.870.000 VNĐ/ 17 TUẦN
44 LÝ 8 L8F7 7 19:30 - 21:00 1.870.000 VNĐ/ 17 TUẦN
45 LÝ 9 L9B6 6 19:30 - 21:00 1.870.000 VNĐ/ 17 TUẦN
46 LÝ 9 L9F3 3 19:30 - 21:00 1.870.000 VNĐ/ 17 TUẦN
47 LÝ 9 L9F5 5 19:30 - 21:00 1.870.000 VNĐ/ 17 TUẦN