Giảng Viên: Cô Phạm Hà My

Học vi: Cử Nhân

Đơn vị công tác: Cơ sở Ngoại ngữ - Bồi dưỡng Văn hóa TITAN

 

Các lớp giảng dạy tại Titan Education:
STT MÔN HỌC LỚP THỨ THỜI GIAN  HỌC PHÍ 
1 TOÁN IQ L1 IQ 1D5 5 17:45 - 19:15 2.550.000 VNĐ/17 TUẦN
2 TOÁN IQ L1 IQ 1P 7 08:00 - 09:30 2.550.000 VNĐ/17 TUẦN
3 TOÁN IQ L2 IQ 2A2 2 17:45 - 19:15 2.550.000 VNĐ/17 TUẦN
4 TOÁN IQ L2 IQ 2D3 3 17:45 - 19:15 2.550.000 VNĐ/17 TUẦN
5 TOÁN IQ L2 IQ 2U 7 15:30 - 17:00 2.550.000 VNĐ/17 TUẦN
6 TOÁN IQ L3 IQ 3CN .1 CN 8:00 - 9:30 2.550.000 VNĐ/17 TUẦN
7 LÝ 7 L7B4 4 19:30 - 21:00 1.870.000 VNĐ/17 TUẦN
8 TOÁN 7 L7F7 7 19:30 - 21:00 1.870.000 VNĐ/17 TUẦN
9 LÝ 8 L8F3 3 19:30 - 21:00 1.870.000 VNĐ/17 TUẦN
10 LÝ 8 L8F5 5 19:30 - 21:00 1.870.000 VNĐ/17 TUẦN
11 LÝ 8 L8CN CN 10:00 - 11:30 1.870.000 VNĐ/17 TUẦN