Giảng Viên: Cô Phạm Hà My

Học vi: Cử Nhân

Đơn vị công tác: Cơ sở Ngoại ngữ - Bồi dưỡng Văn hóa TITAN

 

Các lớp giảng dạy tại Titan Education:
STT MÔN HỌC LỚP THỨ THỜI GIAN  HỌC PHÍ 
1 TOÁN IQ L3 IQ 3CN .1 CN 08:00 - 09:30 3.000.000VNĐ/ 20 tuần
2 TOÁN IQ L1 IQ 1P 7 08:00 - 09:30 3.000.000 VNĐ/20 tuần
3 TOÁN IQ L2 IQ 2U 7 15:30 - 17:00 3.000.000 VNĐ/20 tuần
4 TOÁN IQ L2 IQ 2A2 2 17:45 - 19:15 3.000.000 VNĐ/20 tuần
5 TOÁN IQ L2 IQ 2D3 3 17:45 - 19:15 3.000.000 VNĐ/ 20 tuần
6 LÝ 8 L8CN CN 10 - 11:30 2.200.000V VNĐ / 20 TUẦN
7 TOÁN IQ L1 IQ 1D5 5 17:45 - 19:15 3.000.000 VNĐ/ 20 tuần
8 LÝ 7 L7B4 4 19:30 - 21:00 2.200.000/ 20 tuần
9 LÝ 7 L7F7 7 19:30 - 21:00 2.200.000/ 20 tuần
10 LÝ 8 L8F3 3 19:30 - 21:00 2.200.000/ 20 tuần
11 LÝ 8 L8F5 5 19:30 - 21:00 2.200.000/ 20 tuần
12 LÝ 8 L8Q7.1 7 10:00 -11:30 2.200.000/ 20 tuần