Giảng Viên: Cô Lê Thị Việt

Học vi: Cử Nhân

Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân

 
Các lớp giảng dạy tại Titan Education:
STT MÔN HỌC LỚP THỨ THỜI GIAN  HỌC PHÍ 
1 VĂN 12 V12DF 7 17:45 - 21:00 4.400.000 VNĐ / 20 TUẦN
2 VĂN 9 V9D 3 - 5 17:45 - 19:15 4.400.000 VNĐ / 20 TUẦN
3 VĂN 9 V9F 3 - 5 19:30 - 21:00 4.400.000 VNĐ / 20 TUẦN
4 VĂN 9 V9UCN 7 - CN 15:30 - 16:30 / 10:00 - 11:30 4.400.000 VNĐ / 20 TUẦN