Giảng Viên: Th.S Cù Thị Hồng Uyên

Học vi: Thạc sĩ

Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân

 
Các lớp giảng dạy tại Titan Education:
STT MÔN HỌC LỚP THỨ THỜI GIAN  HỌC PHÍ 
1 TOÁN NC 5 T5 9TUAN 2 - 4 08:00 - 09:30 1.980.000 VNĐ/ 9 TUẦN
2 TOÁN NC 5 T5PCN2 7 - CN 08:00 - 09:30 1.980.000 VNĐ/ 9 TUẦN
3 TOÁN NC 5 T5A2 2 - 6 17:45 - 19:15 1.980.000 VNĐ/ 9 TUẦN
4 TOÁN NC 5 T5D1 3 - 5 17:45 - 19:15 1.980.000 VNĐ/ 9 TUẦN
5 TOÁN NC L5 T5PCN2 7 - CN 08:00 - 09:30 4.400.000 VNĐ/ 20 TUẦN
6 TOÁN NC L5 T5A2 2 - 6 17:45 - 19:15 4.400.000 VNĐ/ 20 TUẦN
7 TOÁN NC L5 T5D1 3 - 5 17:45 - 19:15 4.400.000 VNĐ/ 20 TUẦN
8 TOÁN 5 T5U7 7 14:00 - 16:30 3.300.000 VNĐ/ 20 TUẦN
9 TOÁN 5 T5A2 2 - 6 17:45 - 19:15 3.740.000 VNĐ/ 17 TUẦN
10 TOÁN 5 T5D1 3 - 5 17:45 - 19:15 3.740.000 VNĐ/ 17 TUẦN
11 TOAN 5 T5PCN2 7 - CN 08:00 - 09:30 3.740.000 VNĐ/ 17 TUẦN
12 TOÁN 5 T5U7.1 7 14:00 - 16:30 2.805.000 VNĐ/ 17 TUẦN