Giảng Viên: Thầy Dương Minh Tới

Học vi: Cử Nhân

Đơn vị công tác: Cơ sở Ngoại ngữ - Bồi dưỡng Văn hóa TITAN

 

Các lớp giảng dạy tại Titan Education:
STT MÔN HỌC LỚP THỨ THỜI GIAN  HỌC PHÍ 
1 TOÁN IQ L4 IQ 4A2 2 17:45 - 19:15 2.550.000 VNĐ/17 TUẦN
2 TOÁN IQ L5 IQ 5D3.1 3 17:45 - 19:15 2.550.000 VNĐ/17 TUẦN
3 TOÁN IQ L5 IQ 5A4 4 17:45 - 19:15 2.550.000 VNĐ/17 TUẦN
4 TOÁN IQ L5 IQ 5P.1 7 08:00 - 09:30 2.550.000 VNĐ/17 TUẦN
5 TOÁN IQ L5 IQ 5U.1 7 15:30 - 17:00 2.550.000 VNĐ/17 TUẦN
6 TOÁN 6 6 CHUYÊN 1 3 - 5 17:45 - 19:15 4.420.000 VNĐ/ 17 TUẦN
7 TOÁN 6 6 CHUYÊN 3 3 - 5 19:30 - 21:00 4.420.000 VNĐ/17 TUẦN
8 TOÁN 6 6 CHUYÊN 2 CN 08:00 - 11:15 4.420.000 VNĐ/17 TUẦN
9 TOÁN IQ L4 IQ 4P.1 7 08:00 - 09:30 1.350.000 VNĐ/ 9 TUẦN
10 TOÁN IQ L5 IQ5 9TUAN 3 08:00 - 09:30 1.350.000 VNĐ/ 9 TUẦN
11 TOÁN IQ L5 IQ 5P.1 7 08:00 - 09:30 1.350.000 VNĐ/ 9 TUẦN
12 TOÁN IQ L5 IQ 5U.1 7 15:30 - 17:00 1.350.000 VNĐ/ 9 TUẦN
13 TOÁN IQ L5 IQ 5A2 2 17:45 - 19:15 1.350.000 VNĐ/ 9 TUẦN
14 TOÁN IQ L5 IQ 5A4 4 17:45 - 19:15 1.350.000 VNĐ/ 9 TUẦN
15 TOÁN IQ L5 IQ 5D3 3 17:45 - 19:15 1.350.000 VNĐ/ 9 TUẦN
16 TOÁN 6 6 CHUYÊN 1 3 - 5 17:45 - 19:15 2.340.000 VNĐ/ 9 TUẦN
17 TOÁN 6 6 CHUYÊN 3 3 - 5 19:30 - 21:00 2.340.000 VNĐ/ 9 TUẦN
18 TOÁN 6 6 CHUYÊN 2 CN 08:00 - 11:15 2.340.000 VNĐ/ 9 TUẦN
19 TOÁN 7 7 CHUYÊN 2 CN 08:00 - 11:15 2.340.000 VNĐ/ 9 TUẦN
20 TOÁN 7 7 CHUYÊN 3 3 - 5 19:30 - 21:00 2.340.000 VNĐ/ 9 TUẦN