Giảng Viên: Cô Lê Thị Thủy Tiên

Học vi: Cử Nhân

Đơn vị công tác: Cơ sở Ngoại ngữ - Bồi dưỡng Văn hóa TITAN

 

Các lớp giảng dạy tại Titan Education:
STT MÔN HỌC LỚP THỨ THỜI GIAN  HỌC PHÍ 
1 TOÁN 9 T9PCN 1 7 - CN 07:30 - 09:45 2.970.000 VNĐ/ 9 TUẦN
2 TOÁN 9 T9A1 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 2.970.000 VNĐ/ 9 TUẦN
3 TOÁN 9 T9D2 3 - 5 - 7 17:45 - 19:15 2.970.000 VNĐ/ 9 TUẦN
4 TOÁN 10 T10B 2 - 4 - 6 19:30 - 21:00 7.590.000 VNĐ/ 23 TUẦN
5 TOÁN 10 T10F2 3 - 5 - 7 19:30 - 21:00 7.590.000 VNĐ/ 23 TUẦN
6 TOÁN 9 T9A1 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 6.600.000 VNĐ/ 20 TUẦN
7 TOÁN 9 T9D2 3 - 5 - 7 17:45 - 19:15 6.600.000 VNĐ/ 20 TUẦN
8 TOÁN 9 T9U2 3 - 5 14:30 - 17:00 6.600.000 VNĐ/ 20 TUẦN
9 TOÁN 9 T9PCN 1 7 - CN 07:30 - 09:45 6.600.000 VNĐ/ 20 TUẦN
10 TOÁN 9 T9U 3 - 5 14:30 - 17:00 6.600.000 VNĐ/ 20 TUẦN
11 TOÁN 9 T9PCN 1 7 - CN 07:30 - 09:45 6.600.000 VNĐ/ 20 TUẦN
12 TOÁN 9 T9A1 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 6.600.000 VNĐ/ 20 TUẦN
13 TOÁN 9 T9G3 3 - 5 - 7 17:45 - 19:15 6.600.000 VNĐ/ 20 TUẦN
14 TOÁN 10 T10B2 2 - 4 - 6 19:30 - 21:00 5.610.000 VNĐ/ 17 TUẦN