Giảng Viên: Th.S Vũ Hoàng Sơn

Học vi: Thạc sĩ

Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Bình Hòa

Các lớp giảng dạy tại Titan Education:
STT MÔN HỌC LỚP THỨ THỜI GIAN  HỌC PHÍ 
1 VĂN 5 V5B 2 - 6 19:30 - 21:00 4.400.000VNĐ/20 tuần
2 VĂN 5 V5F 5 - 7 19:30 - 21:00 4.400.000 VNĐ/20 tuần
3 TOÁN 5 T5D2 3 - 5 17:45 - 19:15 4.400.000 VNĐ / 20 TUẦN