Giảng Viên: Th.S Vũ Hoàng Sơn

Học vi: Thạc sĩ

Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Bình Hòa

Các lớp giảng dạy tại Titan Education:
STT MÔN HỌC LỚP THỨ THỜI GIAN  HỌC PHÍ 
1 TOÁN NC 5 T5D2 3 - 5 17:45 - 19:15 1.980.000 VNĐ/ 9 TUẦN
2 VĂN 5 V5B 2 - 6 19:30 - 21:00 1.980.000 VNĐ/ 9 TUẦN
3 VĂN 5 V5F 3 - 5 19:30 - 21:00 1.980.000 VNĐ/ 9 TUẦN
4 TOÁN NC L4 T4A2 2 - 6 17:45 - 19:15 4.400.000 VNĐ/ 20 TUẦN
5 TOÁN NC L4 T4P7.2 7 08:00 - 10:30 3.300.000 VNĐ/ 20 TUẦN
6 TOÁN NC L5 T5D2 3 - 5 17:45 - 19:15 4.400.000 VNĐ/ 20 TUẦN
7 VĂN 5 V5B 2 - 6 19:30 - 21:00 4.400.000 VNĐ/ 20 TUẦN
8 VĂN 5 V5F 3 - 5 19:30 - 21:00 4.400.000 VNĐ/ 20 TUẦN
9 TOÁN 4 T4A2 2 - 6 17:45 - 19:15 3.740.000 VNĐ/ 17 TUẦN
10 TOÁN 4 T4P7.2 7 08:30 - 10:30 2.805.000 VNĐ/ 17 TUẦN
11 TOÁN 5 T5D2 3 - 5 17:45 - 19:15 3.740.000 VNĐ/ 17 TUẦN
12 TOÁN 5 T5U7.2 7 14:00 - 16:30 2.805.000 VNĐ/ 17 TUẦN
13 VĂN V5B 2 - 6 19:30 - 21:00 3.740.000 VNĐ/ 17 TUẦN
14 VĂN 5 V5F 7 - CN 19:30 - 21:00 3.740.000 VNĐ/ 17 TUẦN