Giảng Viên: Th.S Vũ Hoàng Sơn

Học vi: Thạc sĩ

Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Bình Hòa

Các lớp giảng dạy tại Titan Education:
STT MÔN HỌC LỚP THỨ THỜI GIAN  HỌC PHÍ 
1 TOÁN 5 T5A2 2 - 6 17:45 - 19:15 3.740.000 VNĐ/17 TUẦN
2 TOÁN 5 T5D2 3 - 5 17:45 - 19:15 3.740.000 VNĐ/17 TUẦN
3 VĂN 5 V5B 2 - 6 19:30 - 21:00 3.740.000 VNĐ/17 TUẦN
4 VĂN 5 V5F 3 - 5 19:30 - 21:00 3.740.000 VNĐ/17 TUẦN
5 VĂN 5 V5QCN 7 - CN 09:45 - 11:45 3.740.000 VNĐ/17 TUẦN
6 TOÁN NC 5 T5D2 3 - 5 17:45 - 19:15 1.980.000 VNĐ/ 9 TUẦN
7 VĂN 5 V5B 2 - 6 19:30 - 21:00 1.980.000 VNĐ/ 9 TUẦN
8 VĂN 5 V5F 3 - 5 19:30 - 21:00 1.980.000 VNĐ/ 9 TUẦN