Giảng Viên: Cô Phạm Thị Ngọc Oanh

Học vi: Cử Nhân

Đơn vị công tác: Cơ sở Ngoại ngữ - Bồi dưỡng Văn hóa TITAN

 

Các lớp giảng dạy tại Titan Education:
STT MÔN HỌC LỚP THỨ THỜI GIAN  HỌC PHÍ 
1 TOÁN 6 T6PCN 1 7 - CN 7:30 - 9:45 6.600.000 VNĐ/20 tuần
2 HÓA 10 H10D 3 - 5 17:45 - 19:15 5.060.000 VNĐ / 23 TUẦN
3 HÓA 10 H10F 3 - 5 19:30 - 21:00 5.060.000 VNĐ / 23 TUẦN
4 HÓA 8 H8B2 2 19:30 - 21:00 2.200.000/ 20 tuần
5 HÓA 8 H8P5 5 8:00 - 9:30 2.200.000/ 20 tuần
6 HÓA 8 H8F7 7 19:30 - 21:00 2.200.000/ 20 tuần
7 HÓA 9 H9S6.1 6 15:45 - 17:15 2.200.000 VNĐ / 20 TUẦN
8 HÓA 9 H9Q7 7 10:00 - 11:30 2.200.000 VNĐ / 20 TUẦN
9 HÓA 9 H9CN CN 10:00 - 11:30 2.200.000 VNĐ / 20 TUẦN
10 HÓA 9 H9B4.1 4 19:30 - 21:00 2.200.000 VNĐ / 20 TUẦN