Giảng Viên: Cô Võ Như Nguyện

Học vi: Cử nhân

Đơn vị công tác: Trường THCS Lê Quý Đôn

 
Các lớp giảng dạy tại Titan Education:
STT MÔN HỌC LỚP THỨ THỜI GIAN  HỌC PHÍ 
1 HÓA 10 H10D 3 - 5 17:45 - 19:15 5.060.000 VNĐ/ 23 TUẦN
2 HÓA 10 H10F 3 - 5 19:30 - 21:00 5.060.000 VNĐ/ 23 TUẦN
3 HÓA 8 H8CN CN 10:00 - 11:30 990.000 VNĐ/ 9 TUẦN
4 HÓA 8 H8Q7.1 7 10:00 - 11:30 990.000 VNĐ/ 9 TUẦN
5 HÓA 8 H8B4 4 19:30 - 21:00 990.000 VNĐ/ 9 TUẦN
6 HÓA 9 H9D7 7 17:45 - 19:15 990.000 VNĐ/ 9 TUẦN
7 HÓA 9 H9F7 7 19:30 - 21:00 990.000 VNĐ/ 9 TUẦN
8 HÓA 8 H8P5.1 5 08:00 - 09:30 990.000 VNĐ/ 9 TUẦN
9 HÓA 9 H9S6.1 6 15:45 - 17:15 990.000 VNĐ/ 9 TUẦN
10 HÓA 9 H9B2.1 2 19:30 - 21:00 990.000 VNĐ/ 9 TUẦN
11 HÓA 9 H9A6 6 17:45 - 19:15 990.000 VNĐ/ 9 TUẦN
12 HÓA 8 H8CN CN 10:00 - 11:30 2.200.000 VNĐ/ 20 TUẦN
13 HÓA 8 H8Q7.1 7 10:00 - 11:30 2.200.000 VNĐ/ 20 TUẦN
14 HÓA 8 H8B4 4 19:30 - 21:00 2.200.000 VNĐ/ 20 TUẦN
15 HÓA 8 H8B6 6 19:30 - 21:00 2.200.000 VNĐ/ 20 TUẦN
16 HÓA 9 H9A6 6 17:45 - 19:15 2.200.000 VNĐ/ 20 TUẦN
17 HÓA 9 H9B2.1 2 19:30 - 21:00 2.200.000 VNĐ/ 20 TUẦN
18 HÓA 9 H9D7 7 17:45 - 19:15 2.200.000 VNĐ/ 20 TUẦN
19 HÓA 9 H9F7 7 19:30 - 21:00 2.200.000 VNĐ/ 20 TUẦN
20 HÓA 9 H9S6.1 6 15:45 - 17:15 2.200.000 VNĐ/ 20 TUẦN
21 HÓA 9 H9U7 7 15:45 - 17:15 2.200.000 VNĐ/ 20 TUẦN
22 HÓA 8 H8CN CN 10:00 - 11:30 1.870.000 VNĐ/ 17 TUẦN
23 HÓA 8 H8Q7.1 7 10:00 - 11:30 1.870.000 VNĐ/ 17 TUẦN
24 HÓA 8 H8B4 4 19:30 - 21:00 1.870.000 VNĐ/ 17 TUẦN
25 HÓA 8 H8B6 6 19:30 - 21:00 1.870.000 VNĐ/ 17 TUẦN
26 HÓA 9 H9A6 6 17:45 - 19:15 1.870.000 VNĐ/ 17 TUẦN
27 HÓA 9 H9B2.1 2 19:30 - 21:00 1.870.000 VNĐ/ 17 TUẦN
28 HÓA 9 H9D7 7 17:45 - 19:15 1.870.000 VNĐ/ 17 TUẦN
29 HÓA 9 H9F7 7 19:30 - 21:00 1.870.000 VNĐ/ 17 TUẦN