Giảng Viên: Th.S Hoàng Châu Ngọc

Học vi: Thạc sĩ

Đơn vị công tác: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM

 
Các lớp giảng dạy tại Titan Education:
STT MÔN HỌC LỚP THỨ THỜI GIAN  HỌC PHÍ 
1 HÓA 10 H10A 4 - 6 17:45 - 19:15 5.060.000 VNĐ/ 23 TUẦN
2 HÓA 10 H10B1 4 - 6 19:30 - 21:00 5.060.000 VNĐ/ 23 TUẦN
3 HÓA 10 H10U7 7 14:00 - 17:15 5.060.000 VNĐ/ 23 TUẦN
4 HÓA 10 H10CN CN 08:00 - 11:15 5.060.000 VNĐ/ 23 TUẦN
5 HÓA 11 H11D 3 - 5 17:45 - 19:15 4.400.000 VNĐ/ 20 TUẦN
6 HÓA 11 H11F 3 - 5 19:30 - 21:00 4.400.000 VNĐ/ 20 TUẦN
7 HÓA 11 H11D 3 - 5 17:45 - 19:15 1.980.000 VNĐ/ 9 TUẦN
8 HÓA 11 H11F 3 - 5 19:30 - 21:00 1.980.000 VNĐ/ 9 TUẦN
9 HÓA 10 H10A 4 - 6 17:45 - 19:15 3.740.000 VNĐ/ 17 TUẦN
10 HÓA 10 H10B1 4 - 6 19:30 - 21:00 3.740.000 VNĐ/ 17 TUẦN
11 HÓA 10 H10U7 7 14:00 - 17:15 3.740.000 VNĐ/ 17 TUẦN
12 HÓA 10 H10CN CN 08:00 - 11:15 3.740.000 VNĐ/ 17 TUẦN
13 HÓA 11 H11D 3 - 5 17:45 - 19:15 3.740.000 VNĐ/ 17 TUẦN
14 HÓA 11 H11F 3 - 5 19:30 - 21:00 3.740.000 VNĐ/ 17 TUẦN