Giảng Viên: Th.S Hoàng Châu Ngọc

Học vi: Thạc sĩ

Đơn vị công tác: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM

 
Các lớp giảng dạy tại Titan Education:
STT MÔN HỌC LỚP THỨ THỜI GIAN  HỌC PHÍ 
1 HÓA 11 H11A 4 - 6 17:45 - 19:15 3.740.000 VNĐ/17 TUẦN
2 HÓA 11 H11B 4 - 6 19:30 - 21:00 3.740.000 VNĐ/17 TUẦN
3 HÓA 11 H11CN CN 08:00 - 11:15 3.740.000 VNĐ/17 TUẦN