Giảng Viên: Thầy Đỗ Thanh Minh

Học vi: Cử Nhân

Đơn vị công tác: Trường Đại học FPT

 
Các lớp giảng dạy tại Titan Education:
STT MÔN HỌC LỚP THỨ THỜI GIAN  HỌC PHÍ 
1 LÝ 11 L11D 3 - 5 17:45 - 19:15 4.400.000 VNĐ / 20 TUẦN
2 LÝ 12 L12F 3 - 5 - 7 19:30 - 21:00 6.600.000 VNĐ / 20 TUẦN