Giảng Viên: Thầy Đỗ Thanh Minh

Học vi: Cử Nhân

Đơn vị công tác: Trường Đại học FPT

 
Các lớp giảng dạy tại Titan Education:
STT MÔN HỌC LỚP THỨ THỜI GIAN  HỌC PHÍ 
1 LÝ 12 L12D 3 - 5 - 7 17:45 - 19:15 2.970.000 VNĐ/ 9 TUẦN
2 LÝ 12 L12F 3 - 5 - 7 19:30 - 21:00 2.970.000 VNĐ/ 9 TUẦN
3 LÝ 12 L12D 3 - 5 - 7 17:45 - 19:15 6.600.000 VNĐ/ 20 TUẦN
4 LÝ 12 L12F 3 - 5 - 7 19:30 - 21:00 6.600.000 VNĐ/ 20 TUẦN
5 LÝ 12 L12D 3 - 5 - 7 17:45 - 19:15 7.260.000 VNĐ/ 22 TUẦN
6 LÝ 12 L12F 3 - 5 - 7 19:30 - 21:00 7.260.000 VNĐ/ 22 TUẦN