Thông Báo

Lịch nghỉ Lễ Quốc Khánh 02/09 – Năm 2015

Ngày đăng tin: 9/1/2015 Trung Tâm Toán Học Titan Education

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TP. HỒ CHÍ MINH

Cở sở Ngoại ngữ - Bồi dưỡng Văn hoá TITAN

-----------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

˜ & ™

Số: 04.15/TB-HKI

 

 

THÔNG BÁO

V/v Lịch nghỉ Lễ Quốc Khánh 02/09 – Năm 2015

Hiệu trưởng Cơ sở Ngoại ngữ - Bồi dưỡng Văn hóa TITAN thông báo đến Quý Thầy/Cô và các Học sinh về Lịch Nghỉ Lễ  02/09 - Năm 2015 như sau:

-         Học sinh các lớp sẽ được nghỉ 01 (một) ngày: Ngày 02/09/2015 (Thứ Tư)

-         Ngày 03/09/2015 (Thứ Năm)học sinh các lớp học theo lịch bình thường.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 8 năm 2015               

   HIỆU TRƯỞNG      

                                                                                                                                                         (Đã ký)

 

                                                                                                                                        TS. NGUYỄN VĂN LƯỢNG

Các tin khác