Thông Báo

Lịch kiểm tra cuối khóa HK1 năm học 2014 - 2015

Ngày đăng tin: 27/11/2014 Trung Tâm Toán Học Titan Education

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TP. HỒ CHÍ MINH

Cở sở Ngoại ngữ - Bồi dưỡng Văn hoá Ti Tan

-----------

Số: 17.14/TB-HKI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

˜ & ™

 

THÔNG BÁO

LỊCH KIỂM TRA CUỐI KHÓA HỌC KÌ I _ CÁC LỚP NÂNG CAO

NĂM HỌC 2014 – 2015

MÔN HỌC

LỚP

LỊCH KIỂM TRA

THỜI LƯỢNG

GHI CHÚ

NGÀY

THỨ

TOÁN 4

T4D

06/12/14

7

45 Phút

 

T4P7

06/12/14

7

 

TOÁN 5

T5A

05/12/14

6

45 Phút

 

T5D

06/12/14

7

 

T5P7CN

07/12/14

CN

 

VĂN 5

V5B

05/12/14

6

45 Phút

 

V5F

06/12/14

7

 

V5Q7CN

07/12/14

CN

 

TOÁN 6

T6A

03/12/14

4

90 Phút

 

T6B

03/12/14

4

 

T6M

03/12/14

4

 

T6D1

06/12/14

7

 

T6D2

04/12/14

5

 

T6P

06/12/14

7

Ca 1 học, ca 2 ktra

TOÁN 7

T7A

05/12/14

6

90 Phút

 

T7D1

06/12/14

7

 

T7D2

 

T7PCN

07/12/14

CN

Ktra 2 tiết đầu

T7S

05/12/14

6

Ktra 2 tiết đầu

LÝ 7

L7F3

02/12/14

3

90 Phút

 

L7Q7

06/12/14

7

 

TOÁN 8

T8A1

05/12/14

6

90 Phút

 

T8A2

 

T8M

04/12/14

5

Ktra 2 tiết đầu

T8F

06/12/14

7

 

T8PCN

07/12/14

CN

Ktra 2 tiết đầu

LÝ 8

L8B6

05/12/14

6

90 Phút

 

L8CN

07/12/14

CN

 

L8D7

06/12/14

7

 

HÓA 8

H8D3

02/12/14

3

90 Phút

 

H8F3

 

H8Q7

06/12/14

7

 

TOÁN 9

T9A1

05/12/14

6

 

 

T9A2

 

T9A3

 

T9B

 

T9S

03/12/14

4

Ktra 2 tiết đầu

T9D

06/12/14

7

 

T9F

 

T9PCN

07/12/14

CN

Ktra 2 tiết đầu

9PTNK

07/12/14

CN

Ktra 2 tiết sau

LÝ 9

L9A6

05/12/14

6

90 Phút

 

L9B4

03/12/14

4

 

L9Q7

06/12/14

7

 

HÓA 9

H9A2

01/12/14

2

90 Phút

 

H9B2

 

H9CN

07/12/14

CN

 

H9F7

06/12/14

7

 

CHUYÊN 9

07/12/14

CN

 

Ktra 2 tiết sau

VĂN 9

V9D

04/12/14

5

90 Phút

 

V9F

 

ANH 9

E9A

05/12/14

6

45 Phút

 

E9B

 

CHUYÊN 9

04/12/14

5

45 Phút

 

TOÁN 10

T10A

05/12/14

6

90 Phút

 

T10B

 

T10D1

06/12/14

7

 

T10D2

 

T10F

 

T10CN

07/12/14

CN

 

Ktra 2 tiết sau

LÝ 10

L10A

05/12/14

6

90 Phút

 

L10B

 

L10F

06/12/14

7

 

HÓA 10

H10A

05/12/14

6

 

 

H10B

 

H10D

06/12/14

7

 

H10CN

07/12/14

CN

Ktra 2 tiết sau

TOÁN 11

T11A1

05/12/14

6

90 Phút

 

T11A2

 

T11B

 

T11D

06/12/14

7

 

T11F

 

LÝ 11

L11A

05/12/14

6

90 Phút

 

L11D

06/12/14

7

 

HÓA 11

H11B

05/12/14

6

90 Phút

 

H11F

06/12/14

7

 

TOÁN 12

T12A

05/12/14

6

90 Phút

 

T12B

 

T12G

Ktra 2 tiết sau

T12D

06/12/14

7

 

T12F1

 

T12F2

 

LÝ 12

L12A

05/12/14

6

90 Phút

 

L12B

 

L12D

04/12/14

5

 

L12F

 

HÓA 12

H12A

03/12/14

4

90 Phút

 

H12B

 

ANH 12

E12A

03/12/14

4

45 Phút

 

E12B

VĂN 12

V12DF

06/12/14

7

90 Phút

Ktra 2 tiết sau

 
Các tin khác