Thông Báo

Lịch kiểm tra giữa khóa HK1 năm học 2014 - 2015

Ngày đăng tin: 10/1/2014 Trung Tâm Toán Học Titan Education

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TP. HỒ CHÍ MINH

Cở sở Ngoại ngữ - Bồi dưỡng Văn hoá Ti Tan

-----------

Số: 16.14/TB-HKI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

˜ & ™

 

THÔNG BÁO

LỊCH KIỂM TRA GIỮA KHÓA HỌC KÌ I _ CÁC LỚP

NĂM HỌC 2014 – 2015

MÔN HỌC

LỚP

LỊCH KIỂM TRA

THỜI LƯỢNG

GHI CHÚ

NGÀY

THỨ

TOÁN 4

T4D

09/10/2014

5

45 Phút

 

T4P7

11/10/2014

7

 

TOÁN 5

T5A

08/10/2014

4

45 Phút

 

T5D

09/10/2014

5

 

T5P7CN

11/10/2014

7

 

VĂN 5

V5B

08/10/2014

4

45 Phút

 

V5F

09/10/2014

5

 

V5Q7CN

11/10/2014

7

 

TOÁN 6

T6A

06/10/2014

2

90 Phút

 

T6B

 

T6M

 

T6D

09/10/2014

5

 

T6P

11/10/2014

7

Ca 1 học, ca 2 ktra

TOÁN 7

T7A

06/10/2014

2

90 Phút

 

T7D1

07/10/2014

3

 

T7D2

 

T7PCN

11/10/2014

7

Ktra 2 tiết sau

T7S

06/10/2014

2

Ktra 2 tiết sau

LÝ 7

L7F3

07/10/2014

3

90 Phút

 

L7Q7

11/10/2014

7

 

TOÁN 8

T8A1

06/10/2014

2

90 Phút

 

T8A2

 

T8M

Ktra 2 tiết sau

T8F

07/10/2014

3

 

T8PCN

11/10/2014

7

Ktra 2 tiết sau

LÝ 8

L8B6

10/10/2014

6

90 Phút

 

L8CN

12/10/2014

CN

 

L8D7

11/10/2014

7

 

HÓA 8

H8D3

07/10/2014

3

90 Phút

 

H8F3

 

H8Q7

11/10/2014

7

 

TOÁN 9

T9A1

06/10/2014

2

 

 

T9A2

 

T9A3

 

T9B

 

T9S

Ktra 2 tiết sau

T9D

07/10/2014

3

 

T9F

 

T9PCN

11/10/2014

7

Ktra 2 tiết sau

9PTNK

12/10/2014

CN

LÝ 9

L9A6

10/10/2014

6

90 Phút

 

L9B4

08/10/2014

4

 

L9Q7

11/10/2014

7

 

HÓA 9

H9A2

06/10/2014

2

90 Phút

 

H9B2

 

H9CN

12/10/2014

CN

 

H9F7

11/10/2014

7

 

CHUYÊN 9

12/10/2014

CN

 

Ktra 2 tiết sau

VĂN 9

V9D

07/10/2014

3

90 Phút

 

V9F

 

ANH 9

E9A

06/10/2014

2

60 Phút

 

E9B

 

CHUYÊN 9

09/10/2014

5

45 Phút

 

TOÁN 10

T10A

06/10/2014

2

90 Phút

 

T10B

 

T10D1

07/10/2014

3

 

T10D2

 

T10F

 

T10CN

12/10/2014

CN

 

Ktra 2 tiết sau

LÝ 10

L10A

06/10/2014

2

90 Phút

 

L10B

 

L10F

09/10/2014

5

 

HÓA 10

H10A

06/10/2014

2

 

 

H10B

 

H10D

09/10/2014

5

 

H10CN

12/10/2014

CN

Ktra 2 tiết sau

TOÁN 11

T11A1

06/10/2014

2

90 Phút

 

T11A2

 

T11B

06/10/2014

2

 

T11D

07/10/2014

3

 

T11F

 

LÝ 11

L11A

08/10/2014

4

90 Phút

 

L11D

09/10/2014

5

 

HÓA 11

H11B

08/10/2014

4

90 Phút

 

H11F

09/10/2014

5

 

TOÁN 12

T12A

06/10/2014

2

90 Phút

 

T12B

 

T12D

07/10/2014

3

 

T12F1

 

T12F2

 

T12G

08/10/2014

4

 

LÝ 12

L12A

08/10/2014

4

90 Phút

 

L12B

 

L12D

07/10/2014

3

 

L12F

 

HÓA 12

H12A

08/10/2014

4

90 Phút

 

H12B

 

ANH 12

E12A

06/10/2014

2

45 Phút

 

E12B

VĂN 12

V12DF

11/10/2014

7

90 Phút

Ktra 2 tiết sau

APMOPS

APMOPS

30/09/2014

3

90 Phút

 

TOÁN IQ

IQ 3A

06/10/2014

2

60 Phút

 

IQ 2D-1

07/10/2014

3

45 Phút

 

IQ 2D-2

 

IQ 4D

75 Phút

 

IQ 5D

90 Phút

 

IQ 1P

11/10/2014

7

30 Phút

 

IQ 2P

45 Phút

 

IQ 3P

60 Phút

 

IQ 4Q

75 Phút

 

IQ 5P

90 Phút

 

TOÁN CHUYÊN

T6 C1

07/10/2014

3

90 Phút

 

T6 C2

12/10/2014

CN

90 Phút

 

T7 C1

06/10/2014

2

90 Phút

 

T7 C1

08/10/2014

4

90 Phút

 

T7 C2

12/10/2014

CN

90 Phút

 

T8 C1

03/10/2014

6

90 Phút

 

T8 C1

08/10/2014

4

90 Phút

 

T8 C2

12/10/2014

CN

90 Phút

 

T9 C1

03/10/2014

6

90 Phút

 

T9 C1

08/10/2014

4

90 Phút

 

T9 C2

12/10/2014

CN

120 Phút

 

T10 C

90 Phút

 

T11 C

90 Phút

 

 

                                                                                                                                     Theo Titan Education                            

Các tin khác