Bảng Vàng Học Viên
HỌC KỲ I
STT Môn Lớp Học Họ tên học viên Thành tích
1 TOÁN 6 T6A1

Nguyen Van A

 - Học sinh suất xắc

2 TOÁN 6 T6A1

Huynh Thien An

 - Học sinh suất xắc